Notariusz Toruń, Kancelaria Notarialna Toruń, Notariusz w Toruniu, Marlena Rakoczy

KANCELARIA NOTARIALNA TORUŃ
NOTARIUSZE MARLENA RAKOCZY, ZOFIA STARZYŃSKA

Szanowni Państwo, drodzy Klienci
Profesjonalizm, Odpowiedzialność, Rzetelność, Dyskrecja – to cechy, które charakteryzują Notariusza – osobę zaufania publicznego, osobę godną Państwa zaufania. Praca Notariusza jest sztuką. Należy skutecznie połączyć wiedzę prawną ze zrozumieniem indywidualnych potrzeb Klienta, precyzyjnie doradzić, zaproponować optymalne rozwiązanie, a także tak ukształtować relacje prawne, aby w przyszłości uniknąć sporów i strat. Aby osiągnąć ten cel, wszystkich czynności dokonujemy z należytą starannością i dbałością.

Notariusz Toruń

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Jego działalność regulowana jest przez szereg aktów prawnych, przede wszystkim przez ustawę Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991r. (Dz. U. 1991 r. Nr 22, poz 91 z późn. zm).

Notariusz Toruń

Notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, informacje pisemne oraz innych dokumentów, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywanie czynności notarialnej i obowiązek ten trwa także po odwołaniu notariusza z pełnionej funkcji.

Kancelaria Notarialna Toruń

Staramy się wnikliwe zapoznać się z Państwa sytuacją prawną i Państwa potrzebami. Sprawy Klientów są dla nas równie ważne, jak dla Nich. Takie podejście, umożliwia przeprowadzenie czynności notarialnej w taki sposób, aby zabezpieczyć prawa i słuszne interesy stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna ta może powodować skutki prawne.

O KANCELARII NOTARIALNEJ

Kancelaria usytuowana jest na parterze budynku przy ulicy Lelewela 33 w Toruniu – biurowiec Arpolu, na terenie centrum Handlowego “Bumar”, obok Galerii Wnętrz AMC.

Do kancelarii można dojechać ulicą Lelewela, Grudziądzką, Wiązową i Wybickiego oraz autobusami linii 12, 14, 26, 28, 34.

Lokalizacja Kancelarii stanowi znaczące udogodnienie dla zmotoryzowanych Klientów chcących uniknąć problemów związanych przemierzaniem wąskich i zatłoczonych uliczek oraz czasochłonnego poszukiwania miejsc postojowych na płatnych parkingach w ścisłym Centrum Torunia. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne, bezpłatne miejsca parkingowe.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Istnieje również możliwość dokonania czynności o innej porze każdego dnia tygodnia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Czynności notarialne mogą być dokonywane poza siedzibą Kancelarii, wtedy jeśli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialne polegające na poświadczaniu zgodności kopii z okazanym oryginałem, poświadczenia daty okazania dokumentów oraz poświadczenia własnoręczności podpisów dokonywane są „od ręki”. Pozostałe czynności związane ze specyfiką pracy notariusza dokonywane są po uprzednim telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu terminów.

Dokonanie innych czynności notarialnych prosimy poprzedzić kontaktem (telefonicznie, pocztą elektroniczną bądź osobiście) z pracownikami Kancelarii, celem uzyskania bezpłatnej informacji, a także uzgodnienia z notariuszem rodzaju planowanej czynności, wykazu dokumentów niezbędnych do jej dokonania, wysokości wynagrodzenia notarialnego oraz wysokości koniecznych opłat i podatków.

Notariusz Toruń - ul. Lelewela 33 Toruń Biurowiec Arpola

ulica Lelewela 33 w Toruniu

(biurowiec Arpolu)

Notariusz Toruń - godziny otwarcia 9:00 - 17:00

godziny otwarcia:

9:00 – 17:00

Kancelaria Notarialna Toruń - bezpłatne Wi-fi

bezpłatne

Wi-Fi

Kancelaria Notarialna Toruń - darmowy parking

darmowy

parking

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zakres czynności notarialnych jest bardzo szeroki, obejmuje on między innymi sprawy z obszaru obrotu nieruchomościami, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa spółek.

Na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku, Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (np. umowy: sprzedaży, przedwstępne, warunkowe, ustanowienia odrębnej własności, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, deweloperskie w tym przedwstępne deweloperskie oraz przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej, a także pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenia o ustanowieniu hipotek i służebności, umowy działu spadku, umowy majątkowe małżeńskie);
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu);
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły (np. z okazania strony internetowej, z otwarcia sms);
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

DOKUMENTY

Wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii udzielamy bezpłatnie.

Każda z czynności dokonywanych przez notariusza ma indywidualny charakter. W związku z powyższym przed dokonaniem czynności niezbędny jest kontakt z pracownikami kancelarii w celu przygotowania dokumentów potrzebnych do dokonania wybranej czynności notarialnej.

Dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście,
 • przesłać skany dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Na termin umowy należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty w oryginałach.

Oto wykaz podstawowych dokumentów koniecznych do dokonania czynności notarialnych:

OPŁATY

Notariusz pobiera następujące opłaty z tytułu dokonania określonych czynności notarialnych:

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA

taksa notarialna, która jest ustalana indywidualnie. Na wysokość wynagrodzenia Notariusza, wpływają między innymi wartość przedmiotu, rodzaj czynności notarialnej, stopień jej zawiłości, przewidywany nakład pracy, przewidywany czas przeznaczony na dokonanie czynności. Taksa notarialna, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki 23%.

Maksymalną wysokość wynagrodzenia Notariusza reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.).


OPŁATY SĄDOWE

pobierane są przez Notariusza w związku ze złożeniem w danym akcie notarialnym, wniosku wieczystoksięgowego (wniosek o wpis własności, wpis służebności, wpis hipoteki itp.), które są przekazywane na rachunek bankowy właściwego sądu.

Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju dokonywanych wpisów i jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).


PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Obowiązkiem notariusza, jako płatnika tego podatku, jest obliczenie podatku należnego od podatnika, pobranie tego podatku i wpłacenie go na rachunek właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie. Notariusz ma obowiązek uzależnić sporządzenie czynności od uprzedniego wpłacenia przez stronę należnego podatku, co oznacza w praktyce, że podatek jest wpłacany na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania tej czynności.

Wysokość podatku oraz opodatkowane czynności wymienia ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. 1983 r. Nr 45, poz. 2007 z późn. zm.)


PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn (PSD) od dokonywanej w formie aktu notarialnego:

1) darowizny;

2) umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;

3) umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;

4) umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Obowiązkiem notariusza, jako płatnika tego podatku, jest obliczenie podatku należnego od podatnika, pobranie tego podatku i wpłacenie go na rachunek właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie. Notariusz ma obowiązek pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, co oznacza w praktyce, że podatek jest wpłacany na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania tej czynności.

Wysokość podatku oraz opodatkowane czynności określa ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. 2000 r. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.)


WYPISY

dokumenty będące dosłownym powtórzeniem oryginału i mające moc prawną oryginału. Oryginał aktu notarialnego, czyli dokument podpisany przez Strony i Notariusza, przechowywany jest w kancelarii notarialnej. Sporządzenie wypisów jest odrębną czynnością notarialną, za którą również pobierane jest wynagrodzenie. Koszt jednej strony wypisu to 6 zł, która to kwota zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Wypisy wydawane są Stronom oraz wysyłane są przez Notariusza do organów takich jak Urząd Skarbowy, Urząd Gminy, Sąd Wieczystoksięgowy.

Maksymalną wysokość wynagrodzenia Notariusza reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.).


ZWOLNIENIE Z TAKSY NOTARIALNEJ

Zgodnie z art. 6 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku, jeżeli Strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez Stronę czynności notarialnej, a za Stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w Kancelarii można płacić kartami płatniczymi, a także jest bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

Opłaty, które są uiszczane u Notariusza to przede wszystkim opłaty publicznoprawne, czyli podatki oraz opłata sądowa. Są to opłaty stałe, które w każdej kancelarii notarialnej muszą być takie same, gdyż stanowią one przychód Państwa i są odprowadzane przez notariusza do odpowiednich Instytucji Państwowych.

Negocjacji z Klientem może podlegać jedynie taksa notarialna, która stanowi niewielką część wszystkich opłat i taka możliwość istnieje w tutejszej Kancelarii.

Pragniemy podkreślić, iż główny nacisk kładziemy na jakość, profesjonalizm i sprawność dokonania danej czynności, tym staramy się wyróżniać i przekonać Klienta do skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Lelewela 33/14

Toruń, kujawsko-pomorskie,
87-100 Poland

566483156

Tel.: +48 56 648 31 56, tel. kom. +48 511 75 75 41

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 9-17
inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym

Konto bankowe:
Konto Kancelarii w PLN
Rachunek bankowy prowadzony w banku mBank SA z siedzibą w Warszawie

Numer: 42 1140 2004 0000 3602 7639 4217

Konto depozytowe:
Rachunek bankowy prowadzony w banku mBank SA z siedzibą w Warszawie

Numer: 12 1140 2004 0000 3002 7639 4275








Kancelaria Notarialna Marlena Rakoczy Toruń

Niniejsza strona internetowa ma jedynie funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1158 z późn. zm.)

tel: (56) 648 31 56